↑ Terug naar Praktische informatie

Inschrijven

Update 25/05/2020

VRIJE INSCHRIJVINGEN BASISONDERWIJS voor het SCHOOLJAAR 2020-2021

Je kan van op afstand inschrijven vanaf 2 juni 2020.

Dit doe je door:

 • een mail te sturen naar de school van je keuze.

of

 • een formulier op de website van de school van je keuze in te vullen.

Meer info kan je terugvinden op de website van de school, de contactgegevens kan je hier vinden.

 Lukt het je niet om je school digitaal te contacteren?

Neem dan zeker telefonisch contact op met de school, ze helpen je graag verder.

 Heb je nog vragen?

Contacteer Huis van het Kind Hasselt, op 011 23 94 21 of huisvanhetkind@hasselt.be  of de LOP-deskundige, Annigje Claes op 02 553 06 10 of annigje.claes@ond.vlaanderen.be

————————-

Inschrijven in onze school 2020-2021

Beste ouder(s),

Minister Ben Weyts heeft, net voor de herfstvakantie,  de wetgeving over de inschrijvingen gewijzigd. Ten gevolge hiervan hebben de Hasseltse basisscholen samen beslist om niet digitaal aan te melden.  De manier waarop je jouw kind kan inschrijven blijft dus hetzelfde als in de vorige jaren.

Wie moet er inschrijven?

Alle kinderen die geboren zijn in 2018 en elk kind dat van school wil veranderen.
Opgelet: ook de kleuters geboren in november en december 2018, die pas in het schooljaar 2021-2022 naar school zullen gaan, kunnen ingeschreven worden samen met de andere kinderen uit zijn/haar geboortejaar.

Wanneer moet er ingeschreven worden?

Je kan je kind inschrijven vanaf 2 maart 2020 op de school van je keuze.

Tijdens de periode 2 maart tot en met 13 maart worden de kinderen ondergebracht in voorrangsgroepen (indicator- en niet-indicatorleerlingen – zie verder).
Na deze periode, namelijk vanaf maandag 16 maart 2020, gelden er vrije inschrijvingen.

Welke kinderen krijgen voorrang?

Heb  je al een broer of zusje ingeschreven in dezelfde school of ben je een personeelslid van de school waar je je kind wil inschrijven, dan kan je je kind vooraf inschrijven en dit van 7/02 tot en met 21/02. De scholen engageren zich om je hiervan tijdig te informeren.

Wanneer kan mijn kind naar school?
Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool.
Er zijn zeven instapmomenten, nl. de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, na Hemelvaartsdag.
Is je kleuter al drie jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool? Dan mag hij/zij op eender welke dag instappen in de kleuterschool.
Bereken zelf de instapdatum via:
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter.

Hoe kan ik kennis maken met de school?

Op zondag 16 februari 2020 is er een opendeurdag.
Tussen 10u en 12u verwelkomen we jullie voor een bezoekje aan onze school. Ons hele schoolteam staat dan klaar om jullie toelichting te geven over onze school en te antwoorden op jullie vragen.

Past dit moment niet, dan kan je als ouder op een ander moment terecht op onze school voor informatie over de inschrijving en hoe het eraan toe gaat in onze school en in de klassen.
Neem hiervoor best vooraf contact met de school:

Kleutertjes die ingeschreven zijn kunnen kennis maken met hun nieuwe klasje op de kijkdagen die georganiseerd worden voor elke instapdag.
De data kan u verderop terugvinden.
Indien u niet op een kijkdag aanwezig kan zijn, kan u steeds een persoonlijke afspraak maken.

Vrije plaatsen
De vrije plaatsen die nog beschikbaar zijn in de school, per voorrangsgroep, vind je hier op de website op drie momenten:

 • voor de start van de inschrijvingen van kinderen van broers en zussen en personeel;
 • voor de start van de inschrijvingen waarbij de kinderen worden ingedeeld in voorrangsgroepen;
 • voor de vrije inschrijvingsperiode.

Vrije plaatsen voor de start van de inschrijvingen :

Update vrijdag 20 december 2019

Schooljaar 2020-2021 huidig aantal  maximum aantal vrije plaats
 • peuters – ° 2018
 

24

 
 • K1 – ° 2017

12

24

12

 • K2 – ° 2016

 15

24

9

 • K3 – ° 2015

24

24

0

 • 1ste leerjaar

 24

24

0

 • 2de leerjaar

 21

24

3

 • 3de leerjaar

 20

24

4

 • 4de leerjaar

23

24

1

 • 5de leerjaar

 21

24

3

 • 6de leerjaar

 30

48

18

Hoe inschrijven?
Tijdens de inschrijvingsperiodes kun je inschrijven in de school gedurende de openingsuren van de school of op afspraak.
Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:

 • formulier met informatiegegevens
 • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
 • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
 • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota

Wat moet ik meebrengen?
Breng een identiteitsbewijs van je kind mee.

Om de beginsituatie van elke leerling goed in beeld te kunnen brengen,
vragen we de meest recente rapporten en attesten mee te brengen (voor leerlingen voor de lagere school).

Geboorte- en instapdatum schooljaar 2020 – 2021
Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment.
De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

 


Geboren vanaf

Instapdatum

Kijkdag

.. t.e.m. 01/03/2018

01/09/2020 eerste schooldag

27/08/2020

02/03/2018 t.e.m. 09/05/2018

09/11/2020 Herfstvakantie

27/10/2020

10/05/2018 t.e.m. 04/07/2018

04/01/2021 Kerstvakantie

15/12/2020

05/07/2018 t.e.m. 01/08/2018

01/02/2021 Teldag

26/01/2021

02/08/2017 t.e.m. 22/08/2018

22/02/2021 Krokusvakantie

09/02/2021

23/08/2018 t.e.m. 19/10/2018

19/04/2021 Paasvakantie

30/03/2021

20/10/2018 t.e.m. 17/11/2018

17/05/2021 Hemelvaart

11/05/2021

18/11/2018 t.e.m. 31/12/2018

01/09/2021 Eerste schooldag

27/08/2021

Indicator en niet-indicatorleerlingen
Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:

 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de leerling verblijft buiten gezinsverband;
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking;
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Uitgestelde inschrijving
De school moet werken met twee groepen voor indicator- en niet-indicatorleerlingen en een voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. De inschrijving van leerlingen, die zich aandienen nadat het contingent waartoe ze behoren bereikt is, wordt uitgesteld. Deze leerlingen worden chronologisch in het inschrijvingsregister als uitgesteld ingeschreven. Als beide contingenten bereikt zijn nog vóór het afsluiten van een voorrangsperiode, dan wordt voor alle leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld, de inschrijving geweigerd. De uitgestelde inschrijving in het inschrijvingsregister wordt dan omgezet in een niet-gerealiseerde inschrijving (zie lager).
Als bij het afsluiten van een voorrangsperiode het andere contingent nog niet bereikt is, dan worden de openstaande plaatsen opgevuld met leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld. Dit gebeurt in overleg met de ouders en met respect voor de in het inschrijvingsregister opgenomen chronologie. De leerlingen die zo niet kunnen worden ingeschreven, worden geweigerd en de ouders ontvangen een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

 

Weigering: niet-gerealiseerde inschrijving
Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als:

 • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap;
 • als de ouders niet instemmen met het schoolreglement en/of het pedagogisch project van de school;
 • de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan;
 • de capaciteit wordt overschreden;
 • de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd;
 • de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.

De niet-gerealiseerde inschrijving wordt binnen de vier kalenderdagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

 

Waar kun je als ouders terecht bij een niet-gerealiseerde inschrijving

 • De ouders kunnen een mondelinge toelichting van de beslissing vragen aan de directeur.
 • Uitleg en bemiddelingshulp vragen: Annigje Claes, LOP-deskudige LOP Hasselt, tel. +32 470 24 37 47 of annigje.claes@ond.vlaanderen.be
 • Klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten:

Ouders kunnen, binnen de 30 kalenderdagen na de vaststelling van de weigering, een schriftelijke klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Deze Commissie doet uitspraak binnen de vijf kalenderdagen.
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M02
1210 Brussel
Als een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op basis van een verslag voor het buitengewoon onderwijs niet wordt gerealiseerd, start het LOP automatisch een bemiddeling met de ouders en de school om een oplossing van de geweigerde leerling te zoeken. Met de ouders en de school wordt daarover contact opgenomen.

Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling

Onze school is een pluralistische school.
Bij een eerste inschrijving van een leerplichtige leerling kies je als ouder of je kind een cursus
in één van de erkende filosofische of ideologische overtuigingen volgt.
Wijziging van keuze, moet uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar gebeuren, ingang wijziging is volgend schooljaar.
In dit geval vraag je een formulier bij het secretariaat en bezorg je dit ingevuld terug voor 30 juni.
Indien je als ouder die op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen erkende filosofische of ideologische overtuiging kan jouw kind op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen.
De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

 

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest type 8, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam.
In voorkomend geval zal het schoolteam de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB.
Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling.