↑ Terug naar Praktische informatie

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven in onze school

Als ouder kun je steeds terecht op onze school voor informatie over de inschrijving. Je kunt ook een kijkje komen nemen zodat je weet hoe het eraan toe gaat in onze school en in de klas.

Maak een afspraak met de directie via mail of telefonisch:
Hans Stevens
directie@sbskermt.be – 011 / 25 11 60

Wanneer kan mijn kind naar school?

Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool.

Er zijn zeven instapmomenten, nl. de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, na Hemelvaartsdag.

Is je kleuter al drie jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool? Dan mag hij/zij op eender welke dag instappen in de kleuterschool.

Bereken zelf de instapdatum via http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter.

 

Hoe kan ik kennis maken met de school?

U bent steeds welkom om een kijkje te komen nemen in de school. Best maakt u een afspraak, zodat we rustig onze tijd kunnen nemen om u rond te leiden.

Kleutertjes die ingeschreven zijn kunnen kennis maken met hun nieuwe klasje op de openklasdagen die georganiseerd worden voor elke instapdag. De data kan u verderop terugvinden op de website van de school.

Indien u niet op een openkijkdag aanwezig kan zijn, kan u steeds een persoonlijke afspraak maken met de directie.

 

Welke kindjes kunnen inschrijven?

Kinderen geboren in 2017 en eerder kunnen ingeschreven worden in onze kleuterschool. Opgelet: ook de kleuters geboren in november en december 2017, die pas in het schooljaar 2020-2021 naar school zullen gaan, kunnen ingeschreven worden samen met de andere kinderen uit zijn/haar geboortejaar.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Het voorgaande schooljaar moet hij/zij ingeschreven zijn geweest in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. Voor uitzonderingen op dit principe kunt u meer info verkrijgen bij de directeur.

Kinderen die reeds in onze school ingeschreven zijn, moeten niet opnieuw ingeschreven worden.

 

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

De inschrijvingen voor kinderen geboren in 2017, starten op maandag 11 maart 2019 en lopen tot en met 22 maart 2019. Tijdens deze periode worden de kinderen ondergebracht in voorrangsgroepen (indicator- en niet-indicatorleerlingen – zie verder). Na deze periode, namelijk vanaf 25 maart 2019, gelden er vrije inschrijvingen.

Indien je kindje al broertjes of zusjes op school heeft, of je bent lid van het personeel van de school, dan kun je al eerder inschrijven, namelijk vanaf maandag 4 februari 2019 en uiterlijk tot en met 15 februari 2019.

 

 

Vrije plaatsen

De vrije plaatsen die nog beschikbaar zijn in de school, per voorrangsgroep, vind je hier op de website op drie momenten:

 • voor de start van de inschrijvingen van kinderen van broers en zussen en personeel;
 • voor de start van de inschrijvingen waarbij de kinderen worden ingedeeld in voorrangsgroepen;
 • voor de vrije inschrijvingsperiode.

Vrije plaatsen voor de start van de inschrijvingen van kinderen van broers en zussen en personeel:

 

 Update 01-12-2018  Vrije plaatsen 2018-2019
Geboortejaar 2016   9
Geboortejaar 2015   2
Geboortejaar 2014   1
Geboortejaar 2013   4
1ste leerjaar   7
2de leerjaar   1
3de leerjaar   3
4de leerjaar 14
5de leerjaar   2
6de leerjaar 16

Hoe inschrijven?

Tijdens de inschrijvingsperiodes kun je inschrijven in de school gedurende de openingsuren van de school of op afspraak.

 Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:

 • formulier met informatiegegevens
 • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
 • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
 • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota

 

Wat moet ik meebrengen?

 Breng de ISI+-kaart van je kind mee. Indien je kindje deze kaart niet heeft volstaat één van deze documenten:

 • een uittreksel uit de geboorteakte
 • het trouwboekje van de ouders
 • de identiteitskaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Om de beginsituatie van elke leerling goed in beeld te kunnen brengen, vragen we de meest recente rapporten en attesten mee te brengen. 

 

Instapdata schooljaar 2018-2019

Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment.

De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

 

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er volgende instapdata voor 2,5 jarigen:

INSTAPDATA & KIJKDATA (van 10u30 – 12u00)

Instapdatum Voor kleuters geboren : Kijkdagen
03/09/2018 vanaf 01/01/2016 t.e.m. 03/03/2016
05/11/2018 vanaf 04/03/2016 t.e.m. 05/05/2016 dinsdag 23/10/2018
07/01/2019 vanaf 06/05/2016 t.e.m. 07/07/2016 dinsdag 18/12/2018
01/02/2019 vanaf 08/07/2016 t.e.m. 01/08/2016 dinsdag 22/01/2019
11/03/2019 vanaf 02/08/2016 t.e.m. 11/09/2016 dinsdag 26/02/2019
23/04/2019 vanaf 12/09/2016 t.e.m. 23/10/2016 dinsdag 02/04/2019
03/06/2019 vanaf 24/10/2016 t.e.m. 03/12/2016 dinsdag 28/05/2019
02/09/2019 vanaf 04/12/2016 t.e.m. 31/12/2016 woensdag 28/08/2019

Indicator en niet-indicatorleerlingen

Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:

 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de leerling verblijft buiten gezinsverband;
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking;
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

 

Uitgestelde inschrijving

De school moet werken met twee groepen voor indicator- en niet-indicatorleerlingen en een voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. De inschrijving van leerlingen, die zich aandienen nadat het contingent waartoe ze behoren bereikt is, wordt uitgesteld. Deze leerlingen worden chronologisch in het inschrijvingsregister als uitgesteld ingeschreven. Als beide contingenten bereikt zijn nog vóór het afsluiten van een voorrangsperiode, dan wordt voor alle leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld, de inschrijving geweigerd. De uitgestelde inschrijving in het inschrijvingsregister wordt dan omgezet in een niet-gerealiseerde inschrijving (zie lager).

 

Als bij het afsluiten van een voorrangsperiode het andere contingent nog niet bereikt is, dan worden de openstaande plaatsen opgevuld met leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld. Dit gebeurt in overleg met de ouders en met respect voor de in het inschrijvingsregister opgenomen chronologie. De leerlingen die zo niet kunnen worden ingeschreven, worden geweigerd en de ouders ontvangen een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

 

Weigering: niet-gerealiseerde inschrijving

Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als:

 • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap;
 • als de ouders niet instemmen met het schoolreglement en/of het pedagogisch project van de school;
 • de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan;
 • de capaciteit wordt overschreden;
 • de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd;
 • de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.

De niet-gerealiseerde inschrijving wordt binnen de vier kalenderdagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

 

Waar kun je als ouders terecht bij een niet-gerealiseerde inschrijving?

 1. De ouders kunnen een mondelinge toelichting van de beslissing vragen aan de directeur.
 2. Uitleg en bemiddelingshulp vragen: Dirk Herfs, LOP-deskudige LOP Hasselt, tel. 0474 323 759 of herfs@ond.vlaanderen.be;
 3. Klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten:

Ouders kunnen, binnen de 30 kalenderdagen na de vastgestelling van de weigering, een schriftelijke klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Deze Commissie doet uitspraak binnen de vijf kalenderdagen.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M02
1210 Brussel

Als een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op basis van een verslag voor het buitengewoon onderwijs niet wordt gerealiseerd, start het LOP automatisch een bemiddeling met de ouders en de school om een oplossing van de geweigerde leerling te zoeken. Met de ouders en de school wordt daarover contact opgenomen.

 

Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling

Onze school is een pluralistische school. Bij een eerste inschrijving van een leerplichtige leerling kies je als ouder of je kind een cursus in één van de erkende filosofische of ideologische overtuigingen volgt. Bij het begin van elk nieuw schooljaar kun je deze keuze wijzigen. In dit geval vraag je een formulier bij de directeur en bezorg je hem ten laatste op 30 juni.

 

Indien je als ouder die op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen erkende filosofische of ideologische overtuiging kan jouw kind op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

 

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest type 8, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam. In voorkomend geval zal het schoolteam de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB. Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling.