↑ Terug naar Praktische informatie

Inschrijven

Update 01/07/2021

Inschrijven in onze school 2021-2022
Als ouder kun je steeds terecht op onze school voor informatie over de inschrijving.
Je kan ook een kijkje komen nemen zodat je weet hoe het eraan toe gaat in onze school en in de klas.
Neem hiervoor best vooraf contact met de school:

Wanneer kan mijn kind naar school?

Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool.
Er zijn zeven instapmomenten, nl. de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, na Hemelvaartsdag.
Is je kleuter al drie jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool? Dan mag hij/zij op eender welke dag instappen in de kleuterschool.
Bereken zelf de instapdatum via: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter.

 

Hoe kan ik kennis maken met de school?

Neem best even contact met de school, we laten je graag kennis maken met onze werking!

Kleuters die ingeschreven worden, kunnen voor elke instap nog kennis maken met hun nieuwe klas op een kijkdag.
De data kan u verderop terugvinden.
Indien u niet op een kijkdag aanwezig kan zijn, kan u steeds een persoonlijke afspraak maken.

 

Welke kinderen kunnen inschrijven?

Kinderen geboren in 2019 en eerder kunnen ingeschreven worden in onze kleuterschool. Opgelet: ook de kleuters geboren in november en december 2019, die pas in het schooljaar 2022-2023 naar school zullen gaan, kunnen ingeschreven worden samen met de andere kinderen uit zijn/haar geboortejaar.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Het voorgaande schooljaar moet hij/zij ingeschreven zijn geweest in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 290 halve dagen aanwezig zijn geweest.

Kinderen die reeds in onze school ingeschreven zijn, moeten niet opnieuw ingeschreven worden.

 

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
Vrijdag 29 januari 2021: inschrijvingen voor kinderen met voorrang: broers en zussen van kinderen op school en kinderen van personeel.

Maandag 1 maart 2021 (08:00): inschrijvingen voorrangsperiode indicatorleerlingen (tot 15 maart)

Vanaf maandag 22 maart 2021: vrije inschrijvingen

 

Vrije plaatsen
De vrije plaatsen die nog beschikbaar zijn in de school, per voorrangsgroep, vind je weldra terug op de website www.naarschoolinvlaanderen.be.

Dit zijn de vrije plaatsen op dit moment (update 05.02.2021).

 

Schooljaar 2021-2022 Vrije plaats

peuters – ° 2019

9

K1 – ° 2018

9

K2 – ° 2017

12

K3 – ° 2016

9

1ste leerjaar

2

2de leerjaar

0

3de leerjaar

4

4de leerjaar

4

5de leerjaar

0

6de leerjaar

0

Hoe inschrijven?
Vanaf 1 maart 2021 om 8.00u. kan je inschrijven via een Google Forms-document.
De volgorde in dit document telt als volgorde van inschrijving.
Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om dit in te vullen, kunnen telefonisch contact nemen met onze school (011 25 11 60). We vullen dit dan samen in. Andere manieren (e-mail, social media berichten…) zijn niet mogelijk.
Inschrijvingen op school kunnen niet vanwege de corona-maatregelen.

 

En verder?
Heeft u het Google Forms-document ingevuld, dan nemen wij contact met u op. Wij bezorgen u dan de documenten die ingevuld moeten worden.

Deze documenten bezorgt u ingevuld en ondertekend terug aan de school samen met een kopie van een identiteitsbewijs (waarop het rijksregisternummer staat).

 

Geboorte- en instapdatum schooljaar 2021–2022
Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment.
De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

 


Geboren vanaf

Instapdatum

Kijkdag

.. t.e.m. 01/01/2019

01/09/2021 eerste schooldag

26/08/2021

02/03/2019 t.e.m. 08/05/2019

08/11/2021 Herfstvakantie

26/10/2021

09/05/2019 t.e.m. 10/07/2019

07/01/2022 Kerstvakantie

21/12/2021

11/07/2019 t.e.m. 01/08/2019

01/02/2022 Teldag

25/01/2022

02/08/2019 t.e.m. 07/09/2019

07/03/2022 Krokusvakantie

22/02/2022

08/09/2019 t.e.m. 19/10/2019

19/04/2022 Paasvakantie

29/03/2022

20/10/2019 t.e.m. 30/11/2019

30/05/2022 Hemelvaart

24/05/2022

01/12/2019 t.e.m. 31/12/2019

01/09/2022 Eerste schooldag

29/08/2022

Indicator en niet-indicatorleerlingen
Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:

 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de leerling verblijft buiten gezinsverband;
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking;
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Uitgestelde inschrijving
De school moet werken met twee groepen voor indicator- en niet-indicatorleerlingen en een voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. De inschrijving van leerlingen, die zich aandienen nadat het contingent waartoe ze behoren bereikt is, wordt uitgesteld. Deze leerlingen worden chronologisch in het inschrijvingsregister als uitgesteld ingeschreven. Als beide contingenten bereikt zijn nog vóór het afsluiten van een voorrangsperiode, dan wordt voor alle leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld, de inschrijving geweigerd. De uitgestelde inschrijving in het inschrijvingsregister wordt dan omgezet in een niet-gerealiseerde inschrijving (zie lager).
Als bij het afsluiten van een voorrangsperiode het andere contingent nog niet bereikt is, dan worden de openstaande plaatsen opgevuld met leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld. Dit gebeurt in overleg met de ouders en met respect voor de in het inschrijvingsregister opgenomen chronologie. De leerlingen die zo niet kunnen worden ingeschreven, worden geweigerd en de ouders ontvangen een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

 

Weigering: niet-gerealiseerde inschrijving
Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als:

 • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap;
 • als de ouders niet instemmen met het schoolreglement en/of het pedagogisch project van de school;
 • de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan;
 • de capaciteit wordt overschreden;
 • de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd;
 • de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.

De niet-gerealiseerde inschrijving wordt binnen de vier kalenderdagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

 

Waar kun je als ouders terecht bij een niet-gerealiseerde inschrijving

 • De ouders kunnen een mondelinge toelichting van de beslissing vragen aan de directeur.
 • Uitleg en bemiddelingshulp vragen: LOP-deskudige LOP Hasselt
 • Klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten:

Ouders kunnen, binnen de 30 kalenderdagen na de vaststelling van de weigering, een schriftelijke klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Deze Commissie doet uitspraak binnen de vijf kalenderdagen.
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M02
1210 Brussel
Als een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op basis van een verslag voor het buitengewoon onderwijs niet wordt gerealiseerd, start het LOP automatisch een bemiddeling met de ouders en de school om een oplossing van de geweigerde leerling te zoeken. Met de ouders en de school wordt daarover contact opgenomen.

Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling

Onze school is een pluralistische school.
Bij een eerste inschrijving van een leerplichtige leerling kies je als ouder of je kind een cursus
in één van de erkende filosofische of ideologische overtuigingen volgt.
Wijziging van keuze, moet uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar gebeuren, ingang wijziging is volgend schooljaar.
In dit geval vraag je een formulier bij het secretariaat en bezorg je dit ingevuld terug voor 30 juni.
Indien je als ouder die op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen erkende filosofische of ideologische overtuiging kan jouw kind op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen.
De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

 

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest type 8, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam.
In voorkomend geval zal het schoolteam de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB.
Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling.